รวมภาพความประทับใจ เพื่อตอบแทนสังคมกับเปปเปอร์ ลันช์ อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งบุญ 2016

“รวมภาพความประทับใจ เพื่อตอบแทนสังคมกับเปปเปอร์ ลันช์ อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งบุญ 2016 “

อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งบุญ 10 ปี เปปเปอร์ ลันช์ 10 บ้าน เพื่อสังคม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค

มูลค่ารวม 915,925.50 บาท

1.มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส)

บ้านนกขมิ้น1

บ้านนกขมิ้น 3

2.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า

บ้านเฟื้องฟ้า

3.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถัมภ์ (มีความบกพร่องทางการมองเห็น)

มูลนิธิคนตาบอด 1 (2)

4.บ้านราชาวดีหญิง (เด็กพิการทางสมองและปัญญา)

บ้านราชาวดี3

บ้านราชาวดี2

5.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่)

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  (1)

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  (2)

6.มูลนิธิเด็ก (เด็กยาจน)

มูลนิธิเด็ก (2)

7.โรงเรียน โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (บกพร่องทางการได้ยิน)

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (1)

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (3)

8.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (เด็กยากไร้)

บ้านเด็กอ่อนพญาไท

9.สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2

บ้านพักคนชราบางแค2

10.มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (สุนัขและแมวพิการจรจัด)

มูลนิธิสัตว์พิการ (1)

มูลนิธิสัตว์พิการ (2)

PepperlunchThailand