ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน